WSPÓŁCZESNY POGLĄD

Ukonstytuowanie się współczesnego poglądu na temat Układu Sło­necznego i wszechświata jest wynikiem stopniowego wzrostu wiedzy uzyskanej przez interpretowanie obserwacji — na ogół wykonanych z pomocą instrumentów pomiarowych — i przez logiczne rozumowanie; zwłaszcza rozumowanie typu matematycznego. Stare „fakty” zostały zastąpione przez nowe, bardziej złożone i lepiej uzasadnione twierdze­nia, oparte na diametralnie różnej wizji rzeczywistości.Na tym polega podstawowy mechanizm tworzenia się nowej wie­dzy. Wynika z tego zatem, że fakty i poglądy zmieniają się w czasie. W czasie badań niełatwo wyeliminować efekty emocji. Ludzie przeko­nani o prawdziwości pewnej idei często stają się do niej tak przywiąza­ni, że skłonni są naginać wszystkie fakty, które mogłyby podważyć ich przekonania. To „nastawienie umysłu” czy skłonność (uprzedzenie, które wpływa na oceny) jest często nieświadome i tak głębokie, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z jego wpływu na rozumowanie .