TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Przez wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu rozumiemy całokształt procesów i czynności zmierzających do pełnego rozwinięcia osobowości człowieka. W wychowaniu pedagodzy zwykle wyróżniają, wzajemnie o siebie zazębiające się i w sumie stanowiące zintegrowaną całość, cztery zakresy wychowawcze. Można je określić jako wychowanie umysłowe, moralne, estetyczne i fizyczne. Pierwszy z tych zakresów stawia sobie za cel przyswojenie przez wychowywanie wiedzy, wyrobienia naukowego poglądu na świat oraz osiągnięcia niezbędnego do operowania tą wiedzą stopnia sprawności umysłowej. Drugi zakres ma za zadanie wyrobienie nawyków moralnego postępowania, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi. Trzeci element wychowanie estetyczne określane również terminem „wychowania przez sztukę” w pełni,oddaje istotę tego procesu. Wreszcie czwarty zakres wychowania wychowanie fizyczne dotyczy przede wszystkim spraw rozwoju fizycznego, zdrowia i sprawności motorycznej osobnika.