Dotyczy to zwłaszcza kolonii dla dzieci z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego

Ważnym czynnikiem w doborze miejscowości jest także łączność telefoniczna i drogowa z najbliższym stacjonarnym zakładem opieki zdrowotnej. Ten ostatni wymóg jest szczególnie ważny na koloniach dla dzieci chorych na cukrzycę, dychawicę oskrzelową i choroby układu krążenia, a nawet padaczkę. Na kolonie zdrowotne preferowane są miejscowości uzdrowiskowe. Kolonie zdrowotne powinny być organizowane w zasadzie w budynkach stałych. Wyjątek stanowić mogą jedynie te profile kolonii, których warunki polowe (namioty) nie wpłyną na pogorszenie stanu zdrowia uczestników. Są to kolonie dla dzieci z otyłością prostą, z wadami postawy, opóźnionych w rozwoju somatycznym, z kalectwem narządu ruchu. Dopuszcza się w warunkach wyjątkowych i przy odpowiednim zabezpieczeniu organizowanie obozów głównie w ramach akcji lata harcerskiego dla dzieci, np. z cukrzycą, nerwicami. W takich przypadkach myślą przewodnią staje się rehabilitacja społeczna i psychiczna dziecka, a jej celem odnalezienie u dziecka takiego dzieciństwa, jakie mają pozostałe, zdrowe dzieci.