PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe jest to zorganizowany system poradnictwa osobom wybierającym zawód, opierający się na ich uzdolnieniach i zamiłowaniach, a także możliwościach fizycznych i zdrowotnych. Ma ono szczególne znaczenie w podejmowaniu przez młodzież nauki zawodu w szkole ponadpodstawowej oraz studiów w szkołach wyższych. W poradnictwie zawodowym wyróżnia się trzy etapy. Są to preorientacja zawodowa, poradnictwo właściwe oraz etap postkonsujatacyjny. Preorientacja zawodowa jest to system działań mających na celu informowanie młodzieży o możliwościach wyboru zawodu, wymaganych kwalifikacjach oraz warunkach kształcenia i wykonywania zawodu. W systemie szkolnej preorientacji zawodowej wyróżnia się dwie lub trzy fazy. U podstawy podziału leżą stadia rozwoju dziecka. I tak na przykład za adresata pierwszego etapu preorientacji uważa się dzieci z klas I—IV szkoły podstawowej, a zakres oddziaływania ogranicza do wyrobienia właściwej postawy wobec pracy w ogóle oraz zaznajomienia z podstawowymi wiadomościami o różnych zawodach. Dzieci nie mają specjalnie organizowanych zajęć w tym zakresie, oddziaływanie jest włączone do programu nauczania tych klas. Drugi etap preorientacji o cechach działania już planowego i systematycznego, ma zaznajomić młodzież z grupami zawodowymi, przedstawić najważniejsze zawody danej grupy oraz wskazać drogi zdobycia kwalifikacji w ich zakresie. Etap ten dotyczy młodzieży klas V—VII. Formami preorientacji z wyboru są godziny wychowawcze oraz inne zajęcia szkolne,, informatorem zaś nauczyciel wychowawca. Poza pogadankami do przekazu informacji z zakresu zawodoznawstwa mogą służyć filmy, wycieczki do szkół zawodowych i zakładów pracy oraz publikacje. Szczególna koncentracja oddziaływania powinna przypadać na klasę siódmą. Trzeci etap preorientacji dotyczy uczniów klas ósmych, jego zadaniem jest uzyskanie ostatecznego sformułowania planów życiowych młodzieży i wyboru nauki określonego zawodu. Wybór ten powinien być dokonany na podstawie szerokiego rozpoznania zawodoznawczego z uwzględnieniem aktualnych i perspektywicznych potrzeb na rynku pracy oraz możliwości kształcenia.