NOWE FAKTY

Nowe fakty mogą być otrzymane jako wnioski na podstawie logicz­nego rozumowania znanego jako metoda dedukcyjna. Wnioski wyciąga się z danych faktów, czyli przesłanek. Wyjaśni to rodział 4., dotyczący „procesu rozumowania”.Takie nowe fakty są często „rozmyte”, ponieważ przesłanki tj. fakty, na których są one oparte — mogą być błędne. Jednak w matema­tyce, która zasadniczo jest nauką dedukcyjną, jeśli tylko rozumowanie zostało przeprowadzone poprawnie, „rozmytość” może pojawić się je­dynie w wyniku różnic w definicjach i aksjomatach, na których oparty jest dany system matematyczny. Ten problem jest również dyskutowa­ny w rozdziale 4,Włelu faktów matematycznych dowodzi się metodą dedukcji. Mają one wielkie znaczenie w badaniach naukowych, w technice i w anali­zach statystycznych. Logiczne rozumowanie jest wykorzystywane do otrzymywania no­wych informacji w każdej dziedzinie ludzkiej działalności.