Książka kontroli sanitarnej

Dokonanie przeglądu sanitarnego powinno być odnotowane w „Książce kontroli sanitarnej”. Książka taka znajduje się u dyrektora szkoły i jest zwykle przechowywana w sekretariacie szkolnym. W książce tej odnotowywane są kontrole i zalecenia stacji sanitarno-epidemiologicznej. W ocenie stanu sanitarnego poszczególnych pomieszczeń szkolnych należy posługiwać się następującymi wymogami higienicznymi:
Sala (izba) lekcyjna — podstawowe pomieszczenie do nauki w szkole, może mieć charakter tradycyjnej wielo przedmiotowej sali nauczania bądź sali jedno przedmiotowej, służącej do nauczania wyłącznie jednego przedmiotu (sale bądź klasopraeownie, np. chemiczna,- fizyczna, geograficzna itp.). Te ostatnie są dodatkowo wyposażone w pomoce naukowe, niezbędne przy nauczaniu danego przedmiotu, lub urządzenia zabezpieczające (np. digestorium w gabinecie chemicznym). Wielkość izby lekcyjnej określa liczebność jednostki dydaktycznej jaką jest oddział (klasa) oraz norma powierzchni przypadającej na jednego ucznia. Najczęściej stosowaną normą w Europie jest 1,5 m2 na jednego ucznia, polska norma higieniczna przewiduje minimalną normę powierzchni równą 1,25 m2 w klasach młodszych i 1,5 m w klasach starszych. Norma uczniów w klasie jest bardziej labilna, ulega ciągłym zmianom, z tym, że generalną tendencją tych zmian jest stopniowe zmniejszanie się liczby uczniów w oddziale. W latach pięćdziesiątych wynosiła ona czterdziestu kilku uczniów, w sześćdziesiątych już 40, by w siedemdziesiątych obniżyć się do 36.