Przeciwwskazania lekarskie do zajęć wychowania fizycznego mogą wynikać z ostrych lub przewlekłych chorób

Ostre choroby są przyczyną zwolnień raczej krótkotrwałych. W ocenie zdrowotnej ucznia, poza badaniem lekarskim mającym za zadanie wykrycie ewentualnych odchyleń od prawidłowości w stanie zdrowia, stosuje się także próby czynnościowe oceniające wydolność organizmu lub jego poszczególnych układów. W badaniach wydolności organizmu opieramy się na próbach czynnościowych. Do najczęściej stosowanych w medycynie sportowej należą próby czynnościowe układu krążenia. Ich zadaniem jest ocena wydolności układu krążenia w wysiłku fizycznym oraz śledzenie dynamiki zmian tej wydolności w trakcie uprawiania sportu bądź wychowania fizycznego. Najbardziej praktyczna, z uwagi na prostotę techniki i łatwość stosowania w szkole, jest próba harwardzka (Harvard step up test). Polega ona na pomiarach tętna po obciążeniu badanego wysiłkiem w postaci wchodzenia na stopień. Technicznie próba ta ma przebieg następujący: Każdemu uczniowi przez 3 minuty każemy wchodzić z szybkością 40 wejść na minutą na stopień o wysokości 45 cm (u młodszych dzieci i dziewcząt — 30 cm). Po zakończeniu tej czynności dokonujemy trzykrotnego pomiaru tętna w odstępach 30-sekundowych.