W zakres badania dojrzałości

Wchodzi także badanie sprawności tych narządów zmysłów, które są nieodzowne dla pobierania nauki w szkole normalnej. Wzrok badany jest przez pielęgniarkę za pomocą specjalnych, obrazkowych lub widełkowych, tablic Snellena, ostrość słuchu określa się metodą testów słownych. Częścią składową tego badania jest także ocena stanu odporności dzieci. Dokonuje się tego bardzo uproszczoną metodą, a mianowicie wnioskuje się na podstawie wykonywanych u dziecka szczepień ochronnych. Jedynie w przypadku gruźlicy przeprowadza się badania tuberkulinowe. Wykryta lub potwierdzona w trakcie badania lekarskiego choroba może stanowić przeciwwskazanie zdrowotne do rozpoczęcia nauki w szkole. Przeciwwskazanie takie może być trwałe lub czasowe, bezwzględne lub względne. Orzeczenie lekarskie może zawierać wniosek o odroczeniu nauki na rok lub więcej lat, o konieczności pobierania nauki w szkole specjalnej lub też, o ile lekarz uzna dziecko za niezdolne do nauki w warunkach szkolnych, o potrzebie zorganizowania przez administrację szkolną indywidualnego nauczania w domu.