Oceny rozwoju fizycznego

Dokonuje się na podstawie pomiarów antropometrycznych. Otrzymane dane porównuje się z danymi standardowymi, typowymi dla tego wieku, terenu i środowiska,: ogłoszonymi w postaci tablic lub siatek centylowych. Kryteria oceny są analogiczne do tych jakie stosuje się w kwalifikowaniu do grupy dyspanseryjnej „zaburzenia w rozwoju somatycznym”. Można przyjąć tu generalną zasadę rzecz jasna z indywidualnymi odstępstwami, zwłaszcza w kontekście warunków nauczania, warunków rodzinnych i warunków socjalno-bytowych dziecka. Dzieci, które wykazują odchylenia in minus rzędu 2 lat powinny być poddane dokładnym badaniom diagnostycznym, a w razie potrzeby odpowiednio leczone bądź poddane innym środkom naprawczym. Mogą one mieć odroczony obowiązek nauki w szkole. Drugim elementem oceny dojrzałości szkolnej jest ocena stanu zdrowia dzieci wstępujących do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Według danych Instytutu Matki i Dziecka z pogłębionych badań lekarskich dzieci sześcioletnich wynika, że pierwszym pod względem ilościowym problemem w tym wieku są nieprawidłowości w narządzie żucia: próchnica zębów oraz wady zgryzu (48_,6%). Drugim pod względem ilościowym problemem są zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, trwałe i czynnościowe zaburzenia układu nerwowego (13,8%). Trzecim problemem są zaburzenia mowy, przede wszystkim nieprawidłowości w zakresie artykulacji i rytmu (8,8%). W następnej kolejności są zaburzenia w statyce ciała (7,3%), wady narządu wzroku (7,0%), zaburzenia w rozwoju somatycznym (5,2%), schorzenia układu oddechowego (4,6%).