Wiek metrykalny nie jest jednak ścisłym wskaźnikiem dojrzałości szkolnej

Dzieci siedmioletnie wykazują duże różnice między sobą, dotyczą one wszystkich aspektów wymienionych wyżej w charakterystyce dojrzałości i są determinowane wieloma czynnikami zarówno genetycznymi, jak i środowiskowymi. Część rówieśników rozwija się bicie, część zaś jest opóźniona w rozwoju. Stan taki powoduje dość duże zróżnicowanie uczniów siedmioletnich między sobą i utrudnia w dość znacznym stopniu realizację programu nauczania początkowego w klasie pierwszej. Stało się to też punktem wyjścia do podjęcia środków zaradczych. Za podstawę przyjęto konieczność oceny gotowości szkolnej u każdego przyszłego ucznia oraz podjęcie jeszcze przed rozpoczęciem nauki działania zmierzającego do wyrównania niedoborów oraz usunięcia o ile jest to możliwe przyczyn. Wyrazem decyzji administracji państwowej w tym zakresie jest wprowadzenie pogłębionych badań lekarskich sześciolatków oraz obowiązku uczęszczania tych dzieci na rok przed pójściem do szkoły do przedszkola (oddziału przedszkolnego). Oceny gotowości szkolnej z uwagi na jej złożoność, dokonuje zwykle zespół fachowców reprezentujących psychologię, pedagogikę i medycynę. Kryteria i metody oceny zaczerpnięte też są z tych dziedzin. W ocenie dojrzałości umysłowej, społecznej, emocjonalna j i wolicjonalnej stosowane są testy psychologiczne. Pomocne są tu bardzo spostrzeżenia wychowawczyń z okresu pobytu dziecka w przedszkolu. Oceny dojrzałości fizycznej dokonuje służba zdrowia opierając się na powszechnie stosowanych metodach badania lekarskiego i auksologicznego.