W ramach realizacji zadania

Higienistka przeprowadza codzienne przeglądy czystości uczestników, a w szczególności dzieci zaniedbanych pod względem higienicznym. W przypadku węzawicy dokonuje ich ódwszawienia, nadzoruje wraz z wychowawcami codzienne mycie dzieci, zwraca uwagę na mycie rąk przed posiłkami, uczestniczy w kąpielach. Szczególną uwagę zwraca na higienę osobistą dziewcząt w okresie miesiączki oraz zapewnienie im warunków do jej utrzymania, między innymi przez stworzenie tzw. „kącika higieny osobistej dziewcząt”. W razie potrzeby udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej, informuje lekarza o stanie zdrowia uczestników i wszelkich uchybieniach w zakresie higieny. Nadzór nad warunkami bytowania i wypoczynku jest to bieżący nadzór sanitarny nad czystością pomieszczeń i otoczenia, urządzeń sanitarno-higienicznych, a w szczególności sypialni i bloku żywieniowego. Higienistka bierze udział w układaniu jadłospisów, nadzoruje przyrządzanie posiłków, ich spożywanie-przez uczestników oraz zmywanie naczyń, przechowywanie próbek żywności i sprzątanie bloku żywieniowego. Czuwa również nad zapewnieniem uczestnikom napojów do picia między posiłkami. Do zadań higienistki w tym zakresie należy również nadzór higieniczny nad regulaminem dnia uczestników. Sprawuje go obserwując dzieci podczas gier ruchowych i ćwiczeń oraz uczestnicząc w wycieczkach dzieci i młodzieży.