Organizatorowi placówki przypomina

Konieczności zaopatrzenia w niezbędne leki, materiały opatrunkowe oraz sprzęt medyczny. Przypomina również o konieczności posiadania przez personel zatrudniony-na kolonii aktualnych badań dla celów przeciwepidemicznych. Przed wyjazdem na kolonie przeprowadza zwykle przegląd higieniczny uczestników, podczas podróży pełni nad nimi opiekę udziela pomocy stosownie do potrzeb. Po przyjeździe na placówkę wczasów pierwszym jej zadaniem jest zorganizowanie miejsca pracy, to jest gabinetu lekarskiego i wyposażenie go w niezbędny sprzęt i leki oraz przygotowanie izolatek. Następnie sprawdza stan sanitarny obiektu, jego otoczenia, urządzeń higienicznych, bloku żywieniowego, pomieszczeń przeznaczonych na sypialnie oraz zaopatrzenie w wodę i wyniki jej badań. W następnej kolejności przeprowadza przegląd higieniczny uczestników, sprawdza dokumentację zdrowotną pracowników, a w przypadku braku aktualnych pracowniczych książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych kieruje ich do właściwych zakładów służby zdrowia w celu wykonania badań. Obowiązki higienistki w czasie trwania kolonii można ująć w czterech punktach. Są to:

  • nadzór nad higieną osobistą uczestników i ochrona ich zdrowia,
  • nadzór nad warunkami bytowania i wypoczynku,
  • opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem chorym i wykonywanie zabiegów pielęgniarskich,
  • Współudział w wychowaniu zdrowotnym.