W przypadkach zachorowań dzieci na kolonii

Obowiązkiem higienistki jest umieszczenie chorych w izolatce, wezwanie lekarza, sprawowanie nad nimi opieki, pielęgnacyjnej i w miarę potrzeby wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów pielęgniarskich. W zakres opieki pielęgnacyjnej wchodzą takie czynności, jak: utrzymanie czystości chorego, jego łóżka oraz naczyń i karmienie stosownie do wskazań dietetycznych. Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w szpitalu, to higienistka osobiście towarzyszy mu w drodze do szpitala, a następnie odwiedza dziecko, dowiaduje się o stan jego zdrowia i wiadomości te przekazuje kierownikowi placówki oraz lekarzowi sprawującemu opiekę zdrowotną na kolonii. Zadania w zakresie wychowania zdrowotnego realizowane są poprzez bieżący nadzór nad higieną osobistą i warunkami bytowania i wypoczynku, wpajanie dzieciom nawyków higienicznych, prowadzenie z personelem i uczestnikami pogadanek mobilizujących do utrzymania odpowiedniego poziomu higieny, organizowanie współzawodnictwa poszczególnych grup w utrzymaniu czystości.