Przytoczony wykaz kolonii i obozów zdrowotnych nie zamyka możliwości organizowania tych placówek o innych profilach

Bowiem jeżeli są ku temu potrzeby, zezwolenie na ich organizowanie wydaje kuratorium oświaty i wychowania oraz wydział zdrowia i opieki społecznej urzędu wojewódzkiego. Organizatorami kolonii i obozów zdrowotnych, podobnie jak wypoczynkowych, są terenowe organy administracji państwowej (kuratoria oświaty i wychowania, wydziały oświaty i wychowania, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze), uspołecznione zakłady pracy w ramach zakładowej działalności socjalnej, a takiej młodzieżowe organizacje ideowo-wychowawcze i organizacje społeczne. Te ostatnie przede wszystkim w wyniku zlecenia terenowych organów administracji państwowej lub uspołecznionych zakładów pracy. Organizacją młodzieżową z wyboru jest Związek Harcerstwa Polskiego, a najbardziej znaną formą jego działalności w tym zakresie jest corocznie rozwijana akcja „nieprzetartego szlaku”. Podobne miejsce, jak ZHP wśród organizacji młodzieżowych spełnia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wśród organizacji społecznych. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 1980 roku było organizatorem prawie 40®/« kolonii zdrowotnych w; skali kraju. Dzieci kierowane na kolonie zdrowotne podlegają kwalifikacji zdrowotnej, której tryb jest odmienny niż przy kwalifikowaniu na kolonie wypoczynkowe. Przewiduje on w zasadzie dwa etapy.