SUBIEKTYWNA OCENA

Subiektywna ocena jest emocjonalna, stronnicza i oparta na uprze­dzeniach. Ogólnie rzecz biorąc, jest ona przeciwieństwem oceny obiek­tywnej.Weryfikacja opiera się na zbieraniu dowodów i informacji — przede wszystkim przez obserwację. Na tej podstawie oceniamy, czy stwier­dzenia na temat „faktów” są prawdziwe. Często okazuje się, że ogólnie rzecz biorąc, są one prawdziwe, ale podlegają pewnym ograniczeniom co do okoliczności, w jakich można je zaakceptować. Wymóg obiek­tywnej weryfikacji faktów jest podstawą działalności naukowej i stamtąd został zaczerpnięty. Okazał się bardzo efektywny przy zbieraniu informa­cji dotyczących świata^ Rola pojęcia „obiektywnej weryfikacji” jest za­sadnicza przy zdobywaniu wiedzy społecznej, ekonomicznej czy poli­tycznej— tak samo jak wiedzy przyrodniczej.