OBIEKTYWNA WERYFIKACJA FAKTÓW

Rozważmy na przykład zda­nie: „Planety to obiekty astronomiczne, które poruszają się po niebiew układzie odniesienia związanym z gwiazdami stałymi”. Czy to stwier­dzenie należy uznać za prawdziwe?Łatwo też o błędne interpretacje faktów „rozmytych” — zagadnie­nie to będziemy omawiać bardziej szczegółowo w dalszej części tego rozdziału. Ustalenie takiego faktu i określenie granic jego prawdziwo­ści, może być bardzo złożonym zagadnieniem. W każdym razie żadna wypowiedź stwierdzająca pewien fakt nie może być uznana za prawdziwą, dopóki nie zostanie zweryfikowana w obiektywny sposób. Słowo obiektywny odnosi się tu do nastawienia ob­serwatora, który w czasie oceniania prawdziwości relacji dotyczących „faktów” nie powinien być stronniczy, zaangażowany emocjonalnie czy uprzedzony. Nie wolno ich oceniać z góry.