Zadaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

Przestrzeganie, aby normy te były przez użytkowników stosowane i by wymogi przez nie określane, nie były zaniżane. Do pełnienia w naszym kraju nadzoru nad stosowaniem norm higienicznych jest państwowa inspekcja sanitarna. Aparatem wykonawczym tej inspekcji są terenowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, zaś na szczeblu centralnym instytut naukowo-badawczy, tj. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. W zakresie higieny szkolnej zapobiegawczy nadzór sanitarny dotyczy projektowania budynku szkolnego, wielkości izb lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, ich oświetlenia, ogrzewania i wietrzenia, a także wyposażenia. Projekt każdej ławki szkolnej, tablicy czy innych pomocy naukowych podlega także ocenie i zatwierdzeniu przez państwową inspekcję sanitarną. Taki system nadzoru pozwala już na etapie wstępnym na wyeliminowanie czynników mogących zagrozić zdrowiu. Bieżący nadzór sanitarny jest to postępowanie kontrolne stosowane już w czasie funkcjonowania szkoły. Dotyczy bieżącej kontroli przestrzegania w szkole zasad higieny na co’ dzień, a więc sprawdzania poszczególnych elementów środowiska szkolnego z punktu widzenia ewentualnych zagrożeń dla zdrowia uczniów (np. nieodpowiednie oświetlenie w szkole może wpływać ujemnie na wzrok ucznia, zły rozkład zajęć na stany przemęczenia, niewłaściwe żywienie na stan odżywienia itp.). Niewątpliwie w bieżącym nadzorze sanitarnym nad środowiskiem szkolnym za najważniejsze uznaje się trzy obszary. Są to:

  • stan sanitarny szkoły (ale nie rozumiany jedynie jako stan czystości),
  • żywienie i dożywianie szkolne,
  • higiena nauczania.

Przestrzeganie zasad higieny w szkole jest zadaniem administracji szkolnej oraz nauczycieli i uczniów, rola służby zdrowia sprowadza się do nadzoru. Bieżący nadzór sanitarny prowadzony jest przez higienistkę szkolną i za wykonywanie tego nadzoru jest ona w pełni odpowiedzialna. Stąd istnieje potrzeba znajomości metodyki tego nadzoru.