CENY ETALI

W takich wypadkach ludzie byliby skłonni przyjąć zamiast dolara mniej dziesięciocentówek, niele­galnie je przetopić i sprzedać z zyskiem.Coś w tym rodzaju wydarzyło się w 1981 roku. Ceny metali szla­chetnych (złota, srebra, miedzi) wzrosły tak gwałtownie, że ludzie za­częli gromadzić monety, przetapiać je i sprzedawać metal po cenie wyż­szej niż wartość monet ustalona przez rząd. Jednopensówki zaczęły zni­kać z obiegu — często były sprzedawane jako miedź.W roku 1982 mennica Stanów Zjednoczonych, która produkuje pie­niądze, zmieniła stop, z którego robione są jednopensówki, w taki spo­sób, że ludzie nie mogli już zarabiać na przetapianiu monet. Pomimo iż mennica nie zmieniła składu stopu, z którego robi się dziesięciocentów- ki i ćwierćdolarówki, może to zrobić w przyszłości, jeśli cena srebra znacznie wzrośnie.