POŚWIĘCONY CZAS

Dyplomaci poświęcali dużo czasu na sprawdza­nie faktów. Ile pocisków — i jakiego typu — ma każde z państw? Gdzie są rozmieszczone? Skąd mamy wiedzieć, czy wyznaczone pociski rze­czywiście zostały zniszczone? I tak dalej… Istnieje zagrożenie, że terroryści mogliby zdetonować ładunek nu­klearny, doprowadzając nawet do zbrojnego konfliktu pomiędzy Stana­mi Zjednoczonymi i Rosją, gdyż każda ze stron będzie sądziła, że zo­stała bez powodu zaatakowana. Wszystko to z powodu „niepełnych fak­tów”. Na ogół nie mamy trudności z ustalaniem prostych faktów, dotyczą­cych nazwisk, numerów telefonów czy numerów ubezpieczenia, o ile oczywiście nie ma błędów w ich zapisie, oszustwa, czy po prostu dwóch osób o tym samym nazwisku. Jednak bardziej złożone, ogól­ne fakty mogą przysparzać trudności.