PRZYCZYNY OBSERWOWANYCH ZJAWISK

Bardziej prawdopodobne jest to, że członkowie plemienia oskarżą sceptyka o sprowadzenie na plemię zagrożenia. Obraża on przecież po­tężnego boga Słońca i utrudnia im podjęcie działań ratunkowych w ra­zie zaćmienia Słońca. Będą skłonni go surowo ukarać: wygnaniem, tor­turami, a może nawet śmiercią. Jak widać, niełatwo jest ustalić prawdziwe przyczyny, nawet w sy­tuacjach, które wydają się proste i oczywiste. Im bardziej złożone są okoliczności, tym trudniej ustalić przyczyny obserwowanych zjawisk.Jednak poszukiwanie przyczyn jest istotne, jeśli w jakiejkolwiek dziedzinie życia ma być postęp. Jeśli będzie skuteczne, uzyskujemy moż­liwość wpływania na zjawiska czy nawet ich kontrolowania. Na przy­kład kiedy Ludwik Pasteur odkrył, że chorobę znaną jako anthrax wy­wołują zarazki, jego odkrycie zasugerowało, że inne choroby mogą mieć podobną przyczynę. To stało się początkiem badań nad bakteriami.