REGRES W MYŚLENIU

W latach sześćdziesiątych nastąpił pewien„regres w myśleniu”. Za­obserwowano powrót do przekonań zabobonnych, co wiązało się z roz­czarowaniami, jakie przyniosła nauka, tworząc broń jądrową, a z nią stwarzając zagrożenie dla całego globu. Był to także okres sprzeciwu wielu młodych ludzi wobec wojny w Wietnamie. To spowodowało osła­bienie autorytetu rządu i autorytetów w ogóle. W szczególności mło­dzież obróciła się także przeciwko nauce, uważając, że jest ona na usłu­gach rządu, służy do tworzenia niszczącej broni i tym samym jest wro­giem ludzkości. Odreagowując racjonalność podejścia naukowego, ci młodzi ludzie zwrócili się do zabobonów, takich jak astrologia. Jednak tym samym odwrócili się także od metod naukowych, które przynoszą wiele pożytku, eliminując na przykład groźne choroby, zwiększając śred­nią długość życia i poprawiając jego jakość. W nierozsądny sposób od­rzucili także obiektywność, racjonalność i wypracowane przez naukę metody, które umożliwiają naukowcom rzetelne badania i rozwiązywa­nie wielu trudnych problemów.