W NAJBARDZIEJ SPRAWDZONYCH FAKTACH

Odkry­cie tego prawa przez Izaaka Newtona wymagało wysokiej kreatywno­ści i zdolności logicznego rozumowania. Te umiejętności zostały zasto­sowane do wyników obserwacji ruchu Księżyca i obliczeń odległości na podstawie pomiarów kątów i odległości na Ziemi.Rozważmy inny typowy przykład: zarazki powodują wiele cho­rób, takich jak ospa, dyfteryt, tyfus. Aby jednak uznać, że dana cho­roba jest wywoływana przez zarazki, konieczne jest dokonanie wie­lu obserwacji w różnorodnych warunkach i ich gruntowne spraw­dzenie.Nawet w najbardziej skrupulatnie sprawdzonych faktach zawsze pojawia się pewien obszar nieostrości. Na przykład, w 1900 roku prawa ruchu Newtona i jego prawo grawitacji były uważane za ab­solutnie prawdziwe, ponieważ zweryfikowano je z bardzo dużą do­kładnością. Opierając się na nich, odkryto planetę Neptun — obser­wacja małych odchyleń ruchu Urana doprowadziła do wyznaczenia pozycji Neptuna. Jednak w 1905 roku teoria względności Einsteina wprowadziła poprawki do praw ruchu Newtona. Być może pewne­go dnia inny Newton lub Einstein zrobią to samo z teorią względno­ści.