ZWIĄZKI OBSERWACYJNE

Logiczne rozumowania, przeprowadzone na danych obserwacyj­nych, mogą prowadzić do stwierdzeń dotyczących „związków obser­wacyjnych”, odnoszących się do ilości lub jakości. Związki te mogą pojawiać się w nieoczekiwany sposób i mogą być bardzo owocne. Te związki, choć często mają prostą postać, są bardziej złożone i trudniej­sze do wykrycia niż „opisowe uogólnienia” typu „psy szczekają”. Na przykład, prawo popytu i podaży formułuje pewien podstawowy zwią­zek, który opisuje ogólne mechanizmy rządzące dynamiką cen. Prawo to dostarcza skutecznych metod do opisywania i przewidywania zja­wisk ekonomicznych. Prawo grawitacji stwierdza istnienie obserwacyjnych związków i umożliwia fizykom obliczenie wartości siły przyciągania pomiędzy dwo­ma znanymi masami, o ile tylko znamy odległość między nimi.