Utrzymanie czystości w pokoju

Sprawą nie mniej ważną jest również utrzymanie w czystości pokoju, w którym wychowankowie zamieszkują. Powinien on być codziennie sprzątany- i wietrzony. W pokojach tych powinno przypadać na 1 wychowanka około 5 m2 powierzchni i około 14—15 m3 powietrza. Stosunek powierzchni okien do podłogi powinien wynosić w zasadzie 1 :6, a temperatura +18° do +19°C. Łóżka powinny być tak ustawione,’ aby odległość między nimi wynosiła co najmniej 60 cm. Liczba łóżek w pokojach w zasadzie nie powinna przekraczać 6. Każdy wychowanek powinien mieć szafkę nocna i krzesło. Nadzór nad stanem higieny osobistej wychowanków higienistka sprawuje przez: przeprowadzanie przeglądów czystości ciała, włosów i odzieży co najmniej raz na dwa tygodnie, kontrolowanie należytego mycia się i kąpania, przeprowadzanie, w miarę potrzeby, dezynsekcji u wychowanków.