U PODNÓŻA TRUDNOŚCI

Dzisiaj, ponad dwieście lat po tym, jak ten fałszywy „fakt” został wpisany w konstytucję, naród amerykański ciągle cierpi z powodu głę­boko zakorzenionych problemów rasowych, do których rozwiązania jest bardzo daleko.Podobnie, w latach trzydziestych naszego stulecia Adolf Hitler i jego faszystowscy zwolennicy w Niemczech wierzyli, że należą do wyższej, „aryjskiej” rasy i że Żydzi, Cyganie i inne mniejszości są bezwartościo­we. To błędne przeświadczenie oparte na fałszywych „faktach” było nie tylko jednym z przyczyn II wojny światowej, doprowadziło rów­nież do wymordowania milionów ludzi w czasie Holocaustu . Niepełne fakty leżały u podłoża trudności w porozumieniu pomię­dzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim w sprawie kon­troli nad zbrojeniami.