Kolonie i inne placówki wczasów dla dzieci i młodzieży

Mogą być organizowane wyłącznie na terenach i w obiektach do tego celu uprzednio zakwalifikowanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną (miejską, dzielnicową) z udziałem właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego. Wymagania,, którym powinien odpowiadać obiekt przeznaczony na kolonie i inne placówki wczasów dla dzieci i młodzieży dotyczą wyboru miejscowości, warunków bytowania, wypoczynku oraz bezpieczeństwa. Miejscowość, w której organizowana jest placówka wczasów powinna być dobrana tak, aby dziecko miało zapewnione dobre warunki wypoczynku, a właściwości klimatyczne powinny wpływać na poprawę stanu zdrowia uczestników. Nie należy więc wybierać dużych ośrodków miejskich, osiedli fabrycznych czy węzłów komunikacyjnych. Miejscowości przeznaczone na placówki wczasów dla dzieci i młodzieży powinny mieć również zapewnioną łączność telefoniczną i komunikacyjną. Wiąże się to w znacznym stopniu z zapewnieniem bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach wczasów znaczny wpływ ma położenie obiektu w stosunku do torów kolejowych, szos, ruchliwych ulic oraz dużych zbiorników wodnych, śluz, mostów, portów i wód o silnym zanieczyszczeniu i wirach. Szczególną uwagę należy również zwrócić na skażenia chemiczne środowiska. Dotyczy to między innymi możliwości i sposobu korzystania z terenów leśnych opylanych środkami owadobójczymi.