Organizator zobowiązany jest

Do zapewnienia dzieciom skierowanym na kolonie i obozy zdrowotne warunków i możliwości prowadzenia, stosownie do wskazań lekarskich ćwiczeń wyrównawczych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych i zabiegów leczniczych, a także zajęć wychowawczych, dostosowanych do wydolności psychofizycznych i aktualnego stanu zdrowia dzieci. Wiąże się to nie tylko z przygotowaniem odpowiednich pomieszczeń i ich wyposażeniem w sprzęt medyczny i leki, czy też zapewnieniem świadczeń w zakładach uzdrowiskowych bądź społecznej służby zdrowia, ale także z zaangażowaniem odpowiedniej kadry lekarskiej, instruktorskiej, pielęgniarskiej i wychowawczej. Podstawowymi założeniami normatywów zatrudnienia jest bezpieczeństwo dziecka, zapewnienie właściwej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i wychowawczej, a także realizacji programów rehabilitacyjnych. Stąd też założono, że każda kolonia powinna mieć stałego lekarza, pełniącego jednocześnie funkcję zastępcy kierownika, z wyjątkiem kolonii dla dzieci umysłowo upośledzonych, gdzie te obowiązki powierza się psychologowi. Na koloniach cukrzycowych i chorób układu krążenia obsadę lekarską zwiększa się, zatrudniając dwóch lekarzy. Wymaga tego po prostu dobro dziecka i zwielokrotnione w stosunku do innych profilów zadania.