ZDOBYCIE WIEDZY

Kiedy lekarz zgromadzi dostateczną liczbę danych obserwacyjnych, będzie w stanie wyciągnąć wniosek, stawiając diagnozę dotyczącą na­tury choroby. Kiedy znana jest przyczyna, można podjąć leczenie (bądź łagodzenie skutków, czy zapobieganie rozwojowi choroby).Metoda rozwiązywania problemów przez poszukiwanie przyczyn zjawisk jest charakterystyczna dla podejścia naukowego, które w ostat­nich wiekach osiągnęło wysoki stopień rozwoju. Ten proces spowodo­wał nie tylko postęp medycyny, ale zmianę całego naszego życia. Jak już zauważyliśmy, naukę można uważać za swoistą „machinę” do two­rzenia nowej wiedzy i rozwiązywania trudnych zagadnień. Nauka umożliwiła nam także zdobycie wiedzy o naturze otaczają­cego nas świata. Nasza dzisiejsza wiedza na temat Ziemi, Słońca, pla­net, gwiazd, roślin, zwierząt, ludzi, chorób, powietrza, wody, skał, gleb, oceanów, światła, a nawet początku wszechświata zadziwiłaby każde­go, kto żył zaledwie kilkaset łat przed nami.