OPIEKA HIGIENICZNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Jednym z czynników warunkujących stan zdrowia człowieka jest jego poziom kultury zdrowotnej, a w tym przyswojenie i przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej. Ma to szczególne znaczenie dla zdrowia człowieka, bowiem zapobiega występowaniu niektórych chorób, a jednocześnie znacznie poprawia samopoczucie. Za stan higieny osobistej dzieci i młodzieży odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice, a na terenie szkoły bądź placówki oświatowo-wychowawczej (przedszkole, dom dziecka, internat, bursa) wychowawcy i nauczyciele. Inspiratorem i koordynatorem działań w zakresie opieki higienicznej na terenie szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej jest higienistka szkolna. Do .jej zadań należy między innymi nadzór nad higieną osobistą uczniów lub wychowanków. Metodą stosowaną w realizacji tych zadań są przeglądy czystości.
Przeglądy czystości mają na celu okresowe dokonywanie oceny stanu higieny osobistej, podejmowanie działań zmierzających do likwidowania występujących zaniedbań w tym zakresie oraz zapobieganie dalszemu ich występowaniu. Przeprowadzane są w szkołach w zasadzie jeden raz w miesiącu. W przypadkach uzasadnionych stanem higieny osobistej uczniów przeglądy takie są przeprowadzane częściej. Natomiast w niektórych typach szkół ponadpodstawowych przeważnie nie ma potrzeby, przeprowadzania comiesięcznych przeglądów czystości. Dotyczy to zwłaszcza liceów ogólnokształcących.