Instruktor wychowania fizycznego

W każdej kolonii, z wyjątkiem kolonii z wadami postawy i chorobami układu krążenia, zatrudnia się instruktora wychowania fizycznego. Na kolonii dla dzieci z wadami postawy zamiast instruktora tego przedmiotu zatrudnia się na każde 15 dzieci jednego kinezyterapeutę lub instruktora wychowania fizycznego przeszkolonego w rehabilitacji, a na kolonii dla dzieci z chorobami układu krążenia jednego kinezyterapeutę.
Na koloniach logopedycznych zatrudnia się jednego logopedę na 15 dzieci, a na koloniach ortoptycznych, jedną ortoptykę również na 15 dzieci. Dla sprawnego i właściwego funkcjonowania kolonii zdrowotnych duże znaczenie ma dobór kadry. Dotyczy to zarówno pracowników służby zdrowia, jak i pozostałego personelu. Kadra ta powinna być fachowo, dobrze przygotowana do spełniania swych zadań. Powinien to być zespół ludzi zapoznanych z zadaniami kolonii, jej specyfiką, metodami postępowania leczniczego, wychowawczego, dietetycznego itp. oraz obowiązkowych, sumiennych i życzliwych.