Zadania resortu zdrowia i opieki społecznej w zakresie organizacji i przebiegu wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej obejmują:

Nadzór sanitarny zapobiegawczy, polegający ¡na kwalifikowaniu obiektów na placówki wczasów przez terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz nadzór sanitarny bieżący nad stanem obiektów kolonijnych w trakcie trwania kolonii, kwalifikację zdrowotną dzieci zdrowych na kolonie i obozy wypoczynkowe, zaś dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia na kolonie i obozy zdrowotne, pomoc organizatorom placówek wczasów dla dzieci i młodzieży w zapewnieniu uczestnikom wczasów właściwej opieki zdrowotnej oraz nadzoru wydziału zdrowia i opieki społecznej, urzędu wojewódzkiego nad prawidłowym funkcjonowaniem tej opieki, współudział w organizowaniu dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych bądź obarczonych wadami lub kalectwem letniego wypoczynku w formie kolonii zdrowotnych, obozów zdrowotnych i turnusów zdrowotnych. Do zadań w tym zakresie należy w szczególności określenie potrzeb i profilów zdrowotnych, kwalifikacji zdrowotnej uczestników oraz zapewnienie opieki zdrowotnej ze specjalistyczną włącznie.