GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Przez gotowość szkolną rozumie się taki stopień rozwoju dziecka, w którym jest już ono zdolne sprostać wymogom szkoły. Gotowość ta jest swoistym rodzajem równowagi między możliwościami a wymogami programu dydaktyczno-wychowawczego obowiązującego w pierwszym roku szkolnego nauczania. Stan gotowości szkolnej jest efektem dojrzałości poszczególnych cech rozwojowych dziecka, niezbędnych do podjęcia przez nie zajęć w szkole. Stąd też jako synonim terminu gotowość szkolna stosowana jest często zamiennię nazwa „dojrzałość szkolna”. Dla scharakteryzowania ogólnej dojrzałości dziecka niezbędna jest ocena stopnia jego rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego, emocjonalnego i wolicjonalnego. Dlatego też na pojęcie dojrzałości szkolnej składają się:
dojrzałość fizyczna — obejmująca swoim zakresem takie elementy rozwoju fizycznego, jak masa ciała, wzrost, proporcje ciała, wiek kostny, wiek zębowy, sprawność motoryczna, stopień immunizacji, sprawność funkcji narządów zmysłów oraz ogólny stan zdrowia dziecka,