KOLONIE I OBOZY

Podstawowymi formami zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce są:

  • kolonie wypoczynkowe, których czas ą trwania określa się od 21 do 26 dni,
  • kolonie i obozy zdrowotne od 28 do 42 dni, :
  • obozy stałe od 21 do 26 dni,
  • obozy wędrowne 14 dni,
  • obozy specjalistyczne, obozy łączące wypoczynek z pracą, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, szkolne ochotnicze hufce pracy od 14 do 28 dni,
  • sezonowe turnusy sanatoryjne 24 dni,
  • środki wycieczkowe w miastach dla dzieci ze wsi od 5 do 10 dni,
  • zajęcia dydaktycznO-wypoczynkowe organizowane dla uczniów najniższych klas szkoły podstawowej w domach wczasów dziecięcych od 14 do 21 dni,
  • biwaki od 5 do 14 dni,
  • półkolonie 25 dni,

inne formy wypoczynku organizowane po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Oświaty i Wychowania. Organizatorami placówka wypoczynku dla dzieci i młodzieży są: zakłady pracy, terenowe br.gany administracji państwowej, szkoły, młodzieżowe organizacje ideowo-wychowawcze oraz organizacje społeczne uprawnione do działalności wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Rolę koordynatora w skali kraju pełni Pełnomocnik Rządu do Spraw Wczasów dla Dzieci i Młodzieży. Na terenie województwa koordynatorem w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w stosunku do wszystkich organizatorów jest kurator oświaty i wychowania, działający z upoważnienia wojewody (prezydenta miasta). Natomiast na terenie miasta, dzielnicy inspektor oświaty i wychowania, miejski dyrektor szkół, działający z upoważniania naczelnika miasta, zaś w gminie gminny dyrektor szkół, działający z upoważnienia naczelnika gminy.