KWALIFIKACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kwalifikacji dzieci i młodzieży na placówki wczasów dokonują komisje kwalifikacyjne powoływane przez organizatorów tych placówek. Elementem składowym kwalifikacji w ogóle jest kwalifikacja zdrowotna. Składa się na nią: informacja uzyskana od rodziców dotycząca stanu zdrowia dziecka, a w szczególności przebytych chorób i ich leczenia, występujących dolegliwości i ich objawów, stanów uczuleniowych, choroby lokomocyjnej i innych,
informacja higienistki szkolnej dotycząca stanu higienicznego dziecka, jego uodpornienia przeciw, chorobom zakaźnym, określenia wysokości i masy ciała, jak również zakwalifikowania do grupy dyspanseryjnej, badanie lekarskie połączone z wydaniem orzeczenia, co do możliwości wyjazdu dziecka na kolonie lub obóz oraz określenie ewentualnych wskazań bądź przeciwwskazań. Kwalifikację zdrowotną uczestników przeprowadzają lekarze sprawujący opiekę zdrowotną w szkołach przy współudziale higienistek szkolnych, zarówno w mieście, jak i na wsi. Dokumentem kwalifikującym dziecko do wyjazdu na placówkę wczasów jest kolonijna karta kwalifikacyjna. Składa się ona z dwóch części. Część A dotyczy danych o placówce wczasów, uczestniku, jego rodzicach i dochodach rodziców, natomiast część B dotyczy przede wszystkim zdrowia dziecka. Zadaniem higienistki szkolnej jest uzyskanie jak najpełniejszej informacji o stanie zdrowia dziecka, między innymi przez zwrócenie uwagi na dokładne wypełnienie karty kwalifikacyjnej w części przeznaczonej dla rodziców. Ma to podwójne znaczenie, bowiem uzupełnia zakres informacji o zdrowiu dziecka, a jednocześnie rodziców czyni współodpowiedzialnymi za zdrowie i bezpieczeństwo ich dziecka na placówce wczasów.