METODYKA PRZEGLĄDU SANITARNEGO SZKOŁY

Przegląd sanitarny szkoły może mieć charakter przeglądu całościowego obejmującego wszystkie pomieszczenia szkoły^od piwnic po strych, łącznie z boiskiem szkolnym i innymi obiektami szkolnymi (internat, warsztaty itp.) lub też cząstkowego. Obejmuje on wówczas jeden lub więcej zespołów funkcjonalno-użytkowych szkoły, na przykład blok żywieniowy czy pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Przegląd może być też celowany, a więc ukierunkowany na jeden problem zdrowotno-sanitarny, na przykład rozmieszczenie uczniów w ławkach szkolnych czy też ocena sztucznego oświetlenia w szkole. Przegląd sanitarny całościowy powinien być odpowiednio przygotowany i zaplanowany. Powinien on być dokonywany minimum cztery razy w roku szkolnym na początku roku szkolnego, następnie przed zimą (w aspekcie przygotowania się szkoły), w zimie i na wiosnę. Przegląd taki powinien być dokonany wspólnie z przedstawicielem dyrekcji szkoły, zaś wnioski nie tylko przedstawione dyrektorowi szkoły i lekarzowi szkolnemu, ale także zaprezentowane na posiedzeniu rady pedagogicznej. W sprawach wątpliwych, wymagających konsultacji lub takich, które nie mogą być rozstrzygnięte na poziomie szkoły, pielęgniarka zwraca się do właściwej terenowo stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każda terenowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w swojej strukturze organizacyjnej ma stanowisko pracy instruktora do spraw higieny zakładów nauczania i wychowania. Do zadań takiego instruktora należy także bieżący nadzór sanitarny nad placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz pomaganie pielęgniarce szkolnej w sprawowaniu nadzoru.