ZAUFANIE DO DOWODU

Czasopismo to zacytowało także źródło tej informacji: pochodziła ona od dra Charlesa H. T. Townsenda, który w raporcie dla Nowojorskiego Towarzystwa Entomologicznego (nie po­dano daty) miał napisać, że:Na wysokości 3650 m w Nowym Meksyku ujrzałem przelatujące z niewiary­godną prędkością samce Cephenomyia {deer fly). Z trudem mogłem rozpoznać, że w ogóle coś przeleciało — widziałem jedynie brązową smugę w powietrzu o wymiarze właściwym dla tych much, pozbawioną jednak kształtu. Ich prędkość szacuję na około 365 m na sekundę.Prędkość 365 m na sekundę to 1314 km na godzinę! Jedyny dowód Townsenda dotyczący jego szacowań polegał na tym, że zobaczył on „brązową smugę”. Na tej wątłej podstawie, nie próbując nawet zmie­rzyć faktycznej prędkości, wyciągnął wniosek, że prędkość muchy „mu­siała wynosić ok. 365 m na sekundę”!Langmuir nie miał zaufania do tego „dowodu” i postanowił spraw­dzić, czy wnioski Townsenda są poprawne. Najpierw dokonał kilku obliczeń: jaką moc musiałaby mieć mucha, aby pokonać opór powie­trza przy prędkości 1314 km na godzinę?