WIELE ZAWODÓW

Jest wiele zawodów, w których najważniejsza jest umiejętność wy- < ciągania wniosków. Inżynierowie, przedsiębiorcy, nauczyciele, lekarze, mechanicy, dentyści, kierowcy ciężarówek — a tak naprawdę to wszy­scy pracujący ludzie — wykorzystują w swej pracy zdolności do lo­gicznego rozumowania. W naukach przyrodniczych, matematyce i in­nych dziedzinach wiedzy wymagana jest bardzo rozwinięta umiejęt­ność logicznego rozumowania. W latach dziewięćdziesiątych odsetek I osób pracujących w zawodach wymagających umiejętności prowadze- | nia złożonych rozumowań znacznie wzrósł. Rewolucja przemysłowa, jaka dokonała się w ciągu ostatnich czte­rystu lat, zmieniła nasz świat w „globalną wioskę”, w której każdy na­ród uzależniony jest od innych przez konieczność współpracy w pro­dukcji, wydobyciu surowców, transporcie i komunikacji. Konflikty mie­wają aspekt globalny. Tym ważniejsze jest posługiwanie się rozumem dla.ich uniknięcia.