MASZYNA DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Metody nauki, w szczególności wypracowane przez naukę metody ro­zumowania, można uważać za potężną „machinę”, służącą do rozwią­zywania wielu typów problemów. Cele, do których zostaje zastosowa­na, są określane przez decyzje rządów i zwykłych ludzi, nie przez samą maszynę. Jeśli kierowca wjedzie swoim samochodem w tłum, obwini­my o to kierowcę, nie jego samochód. Na podobnej zasadzie naukowa machina może zostać użyta w dobrym lub złym celu; wyznaczenie ob­szaru jej zastosowań jest kwestią decyzji. Wiele trudnych problemów współczesnego świata jest nierozwią­zywalnych bez odwołania się do naukowych metod myślenia i postępo­wania. Wystarczy zwrócić uwagę na problemy zanieczyszczenia środo­wiska: globalne ocieplenie w wyniku zwiększenia zawartości dwutlen­ku węgla w atmosferze, dziurę ozonową, przeludnienie, zniszczenie la­sów i wiele innych. Efektywne rozwiązania wymagają rzetelnych in­formacji, które można uzyskać jedynie w wyniku naukowych badań.