DEFINICJE

Wszelkie rozumowania posługujące się słowami lub terminami matematycznymi muszą być zdefiniowane, tak aby wszyscy posługi­wali się nimi w ten sam sposób. Pomimo iż definicje oparte są na ogół na obserwacjach, stanowią szczególnie ważną kategorię podstawowych stwierdzeń i punkt wyjścia dla wielu ludzkich rozumowań. Podobnie jak inne sądy, definicje mają nieostre granice. Zapytajcie pięć osób o znaczenie terminów konserwatysta i liberat, najprawdopo­dobniej otrzymacie pięć istotnie różnych odpowiedzi. Nawet słowniki podają różne definicje takich terminów. Różnice te są widoczne zwłasz­cza w starych słownikach, ponieważ znaczenia terminów zmieniają się w czasie. Nawet pozornie proste definicje mogą być dość złożone. Na przy­kład w 1790 roku długość 1 m była definiowana jako jedna dziesięcio- milionowa odległości między równikiem a biegunem północnym, mie­rzonej wzdłuż południka przechodzącego przez Paryż.