PRAKTYCZNA DEFINICJA

W 1900 roku podano bardziej praktyczną definicję, opartą na odległości pomiędzy dwoma kreskami na specjalnym wzorcu metra umieszczonym w Pary­żu i utrzymywanym w stałej temperaturze, aby uniknąć zmian odległo­ści wynikających ze zmian temperatury. W 1960 roku ta definicja zo­stała zmieniona, aby zaspokoić potrzeby naukowców dotyczące doko­nywania pomiarów wyjątkowo małych odległości. Metr jest obecnie zdefiniowany jako 1650763,73 długości fali emitowanej w próżni przez krypton 86. W miarę jak wzrasta nasza wiedza, wzrasta także nasza umiejętność precyzyjnego definiowania terminów. Definicje są często modyfikowane, gdyż idee zmieniają się w cza­sie. W 1500 roku, zanim Kopernik zaproponował swoją teorię Układu Słonecznego, słowo planeta (po łacinie planeta znaczy wędrowiec) ozna­czało dowolne ciało astronomiczne poruszające się względem gwiazd stałych.