OBSERWACJE

Takie fakty są tak dokładne, jak tylko mogą być. Jeśli pewna osoba żyje pod pew­nym adresem i występuje pod pewnym nazwiskiem, nikt nie będzie skłonny do kwestionowania tego faktu (chyba że chodzi o poszukiwa­nego przez policję bigamistę żyjącego pod dwoma różnymi nazwiska­mi i adresami).Istnieje olbrzymia liczba tego typu specyficznych faktów identyfi­kujących. Są one istotne dla przechowywania danych, zwłaszcza da­nych komputerowych. Współczesna cywilizacja nie mogłaby bez nich funkcjonować.Ta kategoria stwierdzeń stanowi podstawę naszej wiedzy. Przykła­dy to: „Ten kot waży 5 kg”, „Ten miedziany drut został rozciągnięty o 1,2 mm przez pięciokilogramowy ciężar”, „Sue Sutter miała najlepsze stopnie z matematyki” i „George Moody jest nieśmiały”. Wszelkie niedokładności, które mogą się pojawić w takich stwier­dzeniach, wynikają z braku precyzji, która jest immanentną częścią ob­serwacji.