POSŁUGUJ SIĘ PAMIĘCIĄ

Dzięki procesowi logicznego wnioskowania, który przedyskutuje­my w rozdziale 4., możemy dojść do wniosków umożliwiających nam podjęcie rozwiązywania problemu.W incydencie w, bazie wojskowej kroki 3. i 4. zostały natych­miast wykonane. Pytanie „gdzie jest Chruszczów?” umożliwiło wy­ciągnięcie niezwykle ważnego wniosku. Tak zazwyczaj jednak w sytuacjach problemowych nie jest. Znacznie częściej osiągnięcie konkluzji wymaga zebrania wielu informacji i dokonania wielu ana­liz. W następnym rozdziale będziemy analizować problem, jak na­sze wyobrażenia mogą być mylnie interpretowane jako fakty i jak prowadzi to do przesądów, które utrudniają rozwiązywanie proble­mów.