Ważne by zatrudnić higienistkę

Obowiązkiem każdego organizatora placówki wczasów dla dzieci i młodzieży do 200 uczestników jest zatrudnienie higienistki. Funkcję tę może sprawować pielęgniarka, higienistka szkolna bądź studentka wydziału lekarskiego lub stomatologicznego po ukończeniu co najmniej IV roku studiów. Rola higienistki na koloniach jest znaczna, a zakres jej zadań szeroki. Dotyczą one różnych problemów związanych z higieną i zdrowiem dzieci zarówno przed rozpoczęciem kolonii, w czasie jej trwania, jak i po zakończeniu. Higienistka podejmująca pracę na koloniach przed rozpoczęciem turnusu powinna zapoznać się z dokumentacją zdrowotną uczestników oraz wziąć udział w zebraniu rodziców. Na zebraniu tym powinna uzupełnij brakujące informacje dotyczące stanu zdrowia uczestników wyjaśnić zaistniałe wątpliwości oraz poinformować rodziców o właściwym przygotowaniu dzieci do wyjazdu. Dotyczy to przede wszystkim stanu higieny osobistej oraz odpowiedniego do warunków klimatycznych wyposażenia dziecka w odzież, Instruuje również rodziców, jak mają postąpić w przypadku stwierdzenia u dziecka wszawicy.