Uwzględnienie czynnika chorobowego

W praktyce szkolnej służby zdrowia istnieje konieczność uwzględniania czynnika chorobowego, w etiologii niepowodzeń szkolnych. Należy sądzić, że wobec zmniejszającego się wpływu pozostałych czynników na drugoroczność, o czym świadczy jej sukcesywny spadek, czynnik zdrowotny będzie odgrywał w przyszłości większą rolę. Nie bez znaczenia będzie tu większa, dzięki postępowi medycyny, przeżywalność dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa i podejmowanie w związku z tym nauki szkolnej przez dzieci defektywne miernego stopnia, niekwalifikujące się do. szkół specjalnych. Stąd istnieje potrzeba otoczenia uczniów drugorocznych lub wykazujących złe wyniki w nauczaniu szczególną opieką zdrowotną. Nieodzownym warunkiem jej powodzenia jest ścisłe współdziałanie szkolnej służby zdrowia z nauczycielami.