HIGIENA OSOBISTA DZIECI W INTERNATACH I DOMACH DZIECKA

Szczególna rola w zakresie nadzoru nad higieną osobistą wychowanków przypada higienistce pracującej w internacie lub domu dziecka. Wynika to między innymi ze specyfiki tych zakładów, bowiem młodzież mieszkająca w internatach rekrutuje się przeważnie ze wsi i cechuje ją niższy, w porównaniu z młodzieżą miejską, stopień znajomości i przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej. Dotyczy to także wychowanków domów dziecka, w szczególności nowo przyjętych, a wywodzących się z rodzin dotkniętych patologią społeczną (prostytucja, alkoholizm itp.). Stąd zadaniem higienistki jest przede wszystkim:

  • przekazanie wychowankom wiadomości z zakresu higieny osobistej,
  • współdziałanie w wyrabianiu nawyków higienicznych u wychowanków,
  • nadzór nad higieną osobistą wychowanków w życiu codziennym.
  • Ponadto do zadań higienistki w internacie (domu dziecka) należy:
  • nadzór nad stanem zdrowia wychowanków,
  • nadzór nad warunkami sanitarnymi internatu (domu dziecka),
  • współdziałanie z kierownikiem internatu (domu dziecka), personelem oraz komitetem opiekuńczym i aktywem młodzieżowym w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych i higienicznych wychowanków.