ANALIZA FAKTÓW ROZMAITYCH

Liście są zielone. Czy jest to prawda czy nie? Większość osób odpo­wiedziałaby prawdopodobnie, że to prawda. Jednak po chwili zastano­wienia zaczynamy mieć wątpliwości co do prawdziwości tej pozornie oczywistej odpowiedzi. Zielone liście wielu drzew stają się jesienią żółte, czerwone i brązowe. Niektóre rośliny mają liście mieszanych kolorów—   np. zielone i żółte. Zielone liście wielu traw przyjmują w czasie su­szy kolor słomy. Niektóre drzewa mają liście koloru miedzi. Z kolei liście niektórych krzewów są zabarwione fioletem.Okazuje się zatem, że to proste stwierdzenie „liście są zielone” nie jest w pełni prawdziwe. Mimo że olbrzymia większość liści ma zielony kolor, niektóre nie są zupełnie zielone, a inne nigdy nie są zielone. Nie­które zaś są zielone tylko przez pewien czas.Poprawnym stwierdzeniem faktu jest „liście są zazwyczaj zielone”. Takie sformułowanie uświadamia nam, że istnieją wyjątki. Dla więk­szości osób nie mają one znaczenia, ale czasem wyjątki mogą prowa­dzić do poważnych błędów.