MĄDRY STARZEC

Zwołuje się zebranie starszyzny plemienia. Dlaczego Słońce gaśnie? Czy to bóg Słońca karze plemię za to, że obraziło go w jakiś sposób? Ktoś ze starszyzny sugeruje, żeby przebłagać boga specjalnymi ofiara­mi i obrzędami  . Ten plan szybko zostaje wprowadzony w ży­cie. I rzeczywiście! W trakcie trwania ceremonii bóg Słońca natych­miast reaguje i powoduje, że Słońce zaczyna świecić jaśniej. Nieba­wem wszystko wraca do normy. Oczywiście to mądry starzec odkrył prawdziwą przyczynę zaćmie­nia Słońca, i tym samym uratował plemię od nieszczęścia. Kiedy zatem następnym razem powtarza się zaćmienie, wszyscy członkowie plemie­nia podejmują działania, które uprzednio okazały się „skuteczne”. I rze­czywiście, zawsze będą one skuteczne, ponieważ zawsze zaćmienie trwa ograniczony czas, niezależnie od tego, co robią ludzie.