OBIEKTYWIZM W WARUNKACH DEMOKRATYCZNYCH

Idea, że fakty muszą być obiektywnie weryfikowane, jest poważnym wkładem społeczności naukowej w kształtowanie sposobu myślenia cha­rakterystycznego dla współczesnej cywilizacji. Stanowi niezwykle sil­ne narzędzie — być może da się je nazwać nawet „maszyną”    służące do generowania rzetelnych i wiarygodnych twierdzeń we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności.Rozważmy na przykład podstawową dla demokracji procedurę taj­nego głosowania. Historycznie rzecz biorąc, wprowadzenie tej metody stanowiło wielki postęp, jeśli chodzi o sposób podejmowania przez spo­łeczeństwo decyzji dotyczących sposobu sprawowania władzy. Tajne głosowanie połączone z bezstronnym liczeniem głosów zapewnia, że decyzja elektoratu nie podlega naciskom, co często zdarza się w warun­kach tyranii.